Προετοιμασία αίτησης υποψηφιότητας

Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς σας θα σας ζητηθεί ένα πλήθος στοιχείων, τα οποία πρέπει να έχετε διαθέσιμα. Τα στοιχεία που θα εισάγετε είναι διαρθρωμένα σε δέκα ενότητες. Στο τέλος της δέκατης ενότητας υπάρχει το κουμπί "Αποθήκευση" μέσω του οποίου υποβάλλεται η αίτηση. Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων στις ενότητες, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα πεδία που είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο (*), ενώ η συμπλήρωση των λοιπών πεδίων είναι προαιρετική.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμα τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα
 • Την αστυνομική σας ταυτότητα, καθώς και ένα ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφό της
 • Το βασικό πτυχίο/δίπλωμά σας, καθώς και ένα ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφό του
 • Ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφο της αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ, εάν ο τίτλος σπουδών σας προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής
 • Ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας
 • Τον ακριβή βαθμό του πτυχίου σας και το έτος εισαγωγής σας στο τμήμα από το οποίο λάβατε το βασικό πτυχίο/δίπλωμά σας
 • Τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών σας, εφ' όσον διαθέτετε, σκαναρισμένα αντίγραφά τους και τον ακριβή βαθμό εκάστου τίτλου
 • Τα στοιχεία δύο προσώπων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/ίδρυμα και e-mail) που θα παράσχουν συστατικές επιστολές για εσάς.Το ένα τουλάχιστον θα πρέπει να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους για την αποστολή των συστατικών επιστολών, ωστόσο πριν από την υποβολή της αίτησης είναι σκόπιμο να έχετε διερευνήσει την πρόθεσή τους να την παράσχουν.
 • Ψηφιοποιημένα αντίγραφα των αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών που διαθέτετε
 • Μία ψηφιοποιημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικά της ερευνητικής σας δραστηριότητας (π.χ. αντίγραφα δημοσιεύσεων), εφ' όσον υπάρχουν