Προετοιμασία αίτησης υποψηφιότητας

Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς σας θα σας ζητηθεί ένα πλήθος στοιχείων, τα οποία πρέπει να έχετε διαθέσιμα. Τα στοιχεία που θα εισάγετε είναι διαρθρωμένα σε δέκα ενότητες. Στο τέλος της δέκατης ενότητας υπάρχει το κουμπί "Αποθήκευση" μέσω του οποίου υποβάλλεται η αίτηση. Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων στις ενότητες, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα πεδία που είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο (*), ενώ η συμπλήρωση των λοιπών πεδίων είναι προαιρετική.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα
 • Την αστυνομική σας ταυτότητα, καθώς και ένα ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφό της
 • Το βασικό πτυχίο/δίπλωμά σας, καθώς και ένα ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφό του
 • Ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) αντίγραφα βεβαιώσεων τόπου σπουδών, για κάθε τίτλο σπουδών που προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής. Η βεβαίωση εκδίδεται από το ίδρυμα της αλλοδαπής, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου
 • Ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας
 • Τον ακριβή βαθμό του πτυχίου σας και το έτος εισαγωγής σας στο τμήμα από το οποίο λάβατε το βασικό πτυχίο/δίπλωμά σας
 • Εάν έχετε εκπονήσει πτυχιακή εργασία στο βασικό σας πτυχίο/δίπλωμα, ένα αρχείο Word, κειμένου ή PDF (doc/docx/txt/pdf) με την περίληψη της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας σας
 • Τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών σας, εφ' όσον διαθέτετε, σκαναρισμένα αντίγραφά τους και τον ακριβή βαθμό εκάστου τίτλου. Επίσης ψηφιακά αντίγραφα των αναλυτικών βαθμολογιών. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη και βεβαίωση τόπου σπουδών.
 • Εάν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σας σπουδών εκπονήσατε διπλωματική εργασία, ένα αρχείο Word, κειμένου ή PDF (doc/docx/txt/pdf) με την περίληψη της διπλωματικής εργασίας σας. Εάν έχετε εκπονήσει πάνω από μία διπλωματικές εργασίες, στο αρχείο αυτό συμπεριλάβετε όλες τις περιλήψεις, με κατάλληλες επικεφαλίδες ώστε να είναι σαφές σε ποιο ΠΜΣ εκπονήσατε την κάθε εργασία.
 • Τα στοιχεία δύο προσώπων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/ίδρυμα και e-mail) που θα παράσχουν συστατικές επιστολές για εσάς.Το ένα τουλάχιστον θα πρέπει να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους για την αποστολή των συστατικών επιστολών, ωστόσο πριν από την υποβολή της αίτησης είναι σκόπιμο να έχετε διερευνήσει την πρόθεσή τους να την παράσχουν.
 • Ψηφιοποιημένα αντίγραφα των αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών που διαθέτετε
 • Μία ψηφιοποιημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικά της ερευνητικής σας δραστηριότητας (π.χ. αντίγραφα δημοσιεύσεων), εφ' όσον υπάρχουν