Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη υπολογιστών» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

 1. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.

 2. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.

 3. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

 4. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και ορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημών, με τις οποίες αναπτύσσεται διεθνώς διεπιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την επιστήμη των υπολογιστών.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2024, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://apply-comp.uop.gr/

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από τη γραμματέα του Π.Μ.Σ. κα. Αφροδίτη Τσαφαρά, τηλ. 6982 885541, e-mailcstpms-secr@uop.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για τις περιπτώσεις τίτλων σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ο τόπος σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής θα εξετασθεί (α) αν το ίδρυμα απονομής του τίτλου συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και (β) αν ο τίτλος σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 4. Περίληψη της πτυχιακής εργασίας, εφ’ όσον έχει εκπονηθεί.

 5. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας, εφ’ όσον έχει εκπονηθεί.

 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή βαθμό πτυχίου ή ακριβή Μ.Ο.).

 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

 8. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

 9. Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισαγάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το Π.Μ.Σ. θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).

 10. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ., απαιτείται γνώση της αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2.

 11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

 13. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/«σκαναρισμένα») κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τις αιτήσεις, διατηρώντας το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους εκείνους για τους οποίους, κατά την κρίση της, απαιτούνται περαιτέρω αποσαφηνίσεις σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης  τηρούνται πρακτικά. Η επιτροπή καταρτίζει τον προσωρινό πίνακα επιλογής, ο οποίος κατατάσσει τους υποψήφιους σε επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριπτέους, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα 6.4 του κανονισμού του Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα όργανα του Π.Μ.Σ. μπορούν να αιτηθούν εισηγήσεις καθηγητών (μελών Δ.Ε.Π.), μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με συναφές επιστημονικό αντικείμενο με τα πεδία που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και τα αντικείμενα στα οποία εξειδικευθεί ο φοιτητής, σχετικά με την ερευνητική προοπτική των υποψηφίων σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα, και να τη λάβει υπ’ όψιν στην επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο προσωρινός πίνακας επιλογής εγκρίνεται και επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο και αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές που δεν έχουν καταταγεί ως επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός επτά ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή ένστασης πραγματοποιείται αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (cstpms-secr@uop.gr). Στην ένσταση θα πρέπει να καταγράφονται και να τεκμηριώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι αντιρρήσεις του υποψηφίου επί της αξιολόγησης.

Εάν δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις, ο προσωρινός πίνακας επιλογής καθίσταται οριστικός. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων τις παραλαμβάνει και εισηγείται σχετικά με κάθε μία εξ αυτών. Το αρμόδιο όργανο για την επιλογή φοιτητών εξετάζει τις ενστάσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων καταρτίζει, εγκρίνει και επικυρώνει τον οριστικό πίνακα επιλογής, ο οποίος κατατάσσει τους υποψήφιους σε επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριπτέους. Ο οριστικός πίνακας επιλογής αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας υποψηφίων και αδυναμίας επιλογής όλων των ισοδυνάμων υποψηφίων λόγω υπέρβασης του μεγίστου αριθμού των εισακτέων, επιλέγεται ο υποψήφιος που κατά την κρίση της επιτροπής διαθέτει την υψηλότερη ποιότητα και πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Σε περίπτωση που και σε αυτό το κριτήριο διαμορφώνεται ισοδυναμία, η επιτροπή εξετάζει κατά σειρά την ύπαρξη άλλων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων, τη διπλωματική εργασία, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά µε το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και τον γενικό βαθμό πτυχίου μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Εάν σε όλα τα κριτήρια προκύψει ισοδυναμία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της συνέλευσης που θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο εισακτέων. Οι ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://cs-msc.uop.gr/. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 εκτιμάται ότι θα διδαχθούν τα εξής μαθήματα:

Α.  Χειμερινό εξάμηνο: Αρχιτεκτονική λογισμικού, Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Ερευνητικά θέματα αιχμής σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας, Θέματα πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνικές προσομοίωσης διακριτών συστημάτων.

Β.  Εαρινό εξάμηνο: Ανάπτυξη Εφαρμογών κινητών τερματικών, Σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών, Γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ευφυείς πόλεις, Θέματα Διαχείρισης Δεδομένων και Γνώσης.


Ο διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμη υπολογιστών»

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης

H πρόσκληση είναι επίσης διαθέσιμη σε μορφή PDF.